Thursday , March 21 2019
Lajmi i fundit

Mbledhja e Kuvendit me 29 tetor: PIKAT E RENDIT TË DITËS

Mbledhja do të mbahet, më 29. 10 . 2018 (e hënë), me fillim në orën 11:00 në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

Për mbledhje propozoj këtë

R e n d d i t e

– Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e Tretë e seancës së parë të rregullt të Kuvendit
të Komunës së Ulqinit, mbajtur, më 30. 07. 2018 dhe proçesverbali nga mbledhja e jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës së Ulqinit të mbajtur më datë 10.09.2018. vit.

1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
2. Programi i punës të Kuvendit të Komunës së Ulqinit për çerekun e IV të vitit 2017.
3. Propozim Vendimi për llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunës së Ulqinit për vitin 2017,
4. Propozim Vendimi për nxjerrjen e Planit detal urbanisitik për lokalitetin ,, Liman 2,, në Ulqin,
5. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit për konfirmimin e të drejtave të karakterit zyrtar me qëllim të vendosjes së përçuesve 10 kv kabllorë Fusha e Ulqinit 1, Fusha e Ulqinit 2, Fusha e Ulqinit 3 dhe Fusha e Ulqinit 4 në pajtim më PDU Fusha e Ulqinit Komuna e Ulqinit,
6. Propozim Vendimi për kompensimin për pajtimin komunal të tokës ndërtimore për objektet ilegale,
7. Propozim Vendimi për kriteret , mënyrën dhe procedurën e alokimit të mjeteve për organizatat joqeveritare,
8. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës NP,, Veprimtaritë komunale,, Ulqin për vitin 2018,
9. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Raportin e punës së NP,, Veprimtaritë komunale,, Ulqin për vitin 2016,
10. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Raportin e punës së NP,, Veprimtaritë komunale,, Ulqin për vitin 2017 dhe Raporti i revizorit të pavarur,
11. Raporti i punës për transmetuesin lokal publik SHPK Radio Televizioni ,,
Ulqin,, për vitin 2017
ZGJEDHJE DHE EMËRIME

12. Propozim Vendimin për caktimin e kompensimit për punën e këshilltarëve dhe personave të tjerë të cilët i emëron kuvendi i komunës së ulqinit,
13. Propozim AktvendiminPër emërimin e këshillit të transmetuesit lokal publik „radio televizionit të ulqinit“,
14. Propozim A k t v e n d i m Për ndryshimet dhe plotësimet e aktvendimit për formimin e këshillit për zgjedhje dhe emërime të kuvendit të komunës së ulqinit,
15. Propozim A k t v e n d i m Për ndryshimin dhe plotësimin e aktvendimit për formimin e këshillit për përmirësimin e pozitës së personave me invaliditet dhe hendikepuar etj.,
16. Propozim V e n d i m Për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për formimin dhe caktimin e këshilltarit i cili merr pjesë kurorëzim,
17. Propozim Aktvendim për emërimin e komisionit zgjedhor komunal,
18. Propozim Aktvendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Këshillit drejtues për zgjedhjen e drejtorit në SHPK. Ujësjellës dhe kanalizime Ulqin.

Komento

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top