Kuvendi i Komunës: MBLEDHJA E RADHËS ME 27 MAJ

– Miratimin e procesverbalit nga Mbledhja e dytë e seancës së dytë të rregullt të Kuvendit të Komunës së Ulqinit  të mbajtur më 23.12.2019

 • Konstatimi i dorëheqjes së Kryetarit të Komisionit Zgjedhor Komunal Ulqin – Pjeter Ljuljđuraj
 • Konstatimi i dorëheqjes së anëtarit të Komisionit për lëndën K1- Gëzim Haxhibeti
 • Konstatimi i dorëheqjes së këshilltarit – Arsim Cuca
 • Konstatimi i dorëheqjes së këshilltarit – Ilir Harasani
 1. Pyetjet dhe përgjigjet e këshilltarëve,
 2. Propozim Rregullorja e punës së Kuvendin të Komunës së Ulqinit,
 3. Raporti i punës së kryetarit të Komunës dhe organeve të administratës lokale për vitin 2019,
 4. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Vendimin e Kryetarit të Komunës nr. 01-680/20-2 i dates 05.05.2020. mbi nxjerrjen e Programit të masave në përkrahje qytetarëve dhe ekonomisë gjatë kohës së pandemisë virusit Corona
 5. Propozim raporti i gjendjes se rregullimit te hapësirës për vitin 2019,
 6. Propozim programi i rregullimit te hapësirës per vitin 2020,
 7. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K. ,,Ujësjellës dhe kanalizime” për vitin 2020,
 8. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e kryerjes së veprimtarive komunale SH.P.K. “Veprimtaritë komunale” – Ulqin për vitin 2020,
 9. Raporti për realizimin e Programit vjetor të kryerjes së veprimtarisë komunale dhe pasqyrimi financiar për SH.P.K. ,, Veprimtaritë Komunale ” – Ulqin,
 10. PropozimVendimipërdhënien e pëlqimitnëProgramin e punëssë SH.P.K.,,Parking servisi”përvitin 2020,
 11. Propozim Vendimi për dhënien e pëlqimit në Programin e punës së SH.P.K. ,, Mozhura” për vitin 2020,
 12. Propozim Vendimi për taksat komunale
 13. Propozim Vendimi për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për kushtet dhe mënyrën e emitimit të muzikës në objektet hotelerike dhe përcakimi i rrugëve, pjesëve të rrugëve dhe vendbanimeve dhe lokacioneve të tjera për mbajtjen e tubimeve publike në hapësira të hapura, si dhe kohën e mbajtjes në komunën e Ulqinit,
 14. Propozim Vendim për ngritjen e monumentit me ngritjen e përmendores kushtuar viktimave të termetit të vitit 1979,
 15. Propozim Vendimi për kushtet, mënyrën dhe formën e ndarjes së mirënjohjeve publike dhe shpërblimeve në Komunën e Ulqinit,
 16. Propozim Vendimi për nxjerrjen e Planit akcional për të rinj për periudhën 2020-2021

Zgjedhje dhe emërime

 1. Aktvendim për pagesën e shpërblimit për punën e Komisionit për përpilimin e Propozim Rregullorës së punës së Kuvendit të Komunës së Ulqinit
 2. Propozim Vendimi për shkarkimin e Këshillit drejtues të NP. Qendra për Kulturë Ulqin,
 3. Propozim Vendimi për emërimin e Këshillit drejtues të NP. Qendra për Kulturë Ulqin,
 4. Propozim Aktvendimi për emërimin e anëtarit të këshillit të transmetuesit lokal publik ,, RTUL”,
 5. Propozim Aktvendimi për shkarkimin e anëtarit të bordit të drejtorave të Shoqërisë së përbashkët për shërbimin dhe kordinimin e furnizimit më ujë dhe ujrat e zeza të bregdetit të Malit të Zi dhe komunës së Cetinjës ,, Vodacom ” SHPK,
 6. Propozim Aktvendimi për emërimin e anëtarit të bordit të drejtorave të Shoqërisë së përbashkët për shërbimin dhe kordinimin e furnizimit më ujë dhe ujrat e zeza të bregdetit të Malit të Zi dhe komunës së Cetinjës ,, Vodacom ” SHPK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Reportazh: Deti dhe ndërkulturalizmi

Intervista e parë e kryetarit Omer Bajraktari: GJENDJA NË KOMUNË, VIZIONI I ZHVILLIMIT, PLANET…