Promovim: Pas Ulqinit, libri „Pakica shqiptare ne Mal të Zi – midis bashkëpunimit dhe nënshtrimit“ edhe në Tuz

Me përkrahen e Komunës së Tuzit, është përuruar libri i autorit Allmir Çausheviq „Pakica shqiptare ne Mal të Zi – midis bashkëpunimit dhe nënshtrimit“.

Libri përfshin hulumtime që përcaktojnë veprimtarinë politike të partive politike shqiptare dhe vendosjen e bazës shpjeguese për bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm me Partinë Demokratike të Socialistëve në Mal të Zi. Punimi përdor kombinim të koncepteve të përfaqësimit dhe pjesëmarrjes, me synim për të analizuar performancën politike të partive shqiptare në periudhën nga viti 1998 deri në vitin 2016. Pjesa hyrëse përshkruan zhvillimin e të drejtave të pakicave dhe të drejtën e pjesëmarrjes së pakicave në jetën publike. Pas kësaj, përshkruhet pyetja kërkimore dhe qëllimi i hulumtimit, i cili përqendrohet në rezultatet e veprimtarisë politike të partive politike shqiptare, të cilat ishin pjesë e Qeverisë së Malit të Zi përmes marrëveshjeve të koalicionit, aktorë në sistemin politik të Malit të Zi, si dhe pjesëmarrës të përhershëm në zgjedhjet parlamentare dhe seancat e parlamentit. Në fillim të hulumtimit, metodologjia e propozuar u përdor për t’iu përgjigjur pyetjes kërkimore dhe për të arritur qëllimin e hulumtimit, duke përfshirë rishikim të literaturës ekzistuese dhe zhvillimin e një teorie të përdorur për të përcaktuar aktivitetin politik përmes prizmit të pjesëmarrjes, përfaqësimit, bashkëpunimit dhe procesit të vendim-marrjes.Pas kësaj, paraqitet një pasqyrë paraprake nga aspektet e sistemit politik dhe elektoral të Malit të Zi, si dhe kuadri ligjor i të drejtave të pakicave në Mal të Zi.

Pjesa e parë e hulumtimit përqendrohet në performancën dhe efikasitetin e partive politike shqiptare brenda sistemit zgjedhor të Malit të Zi. Kjo pjesë përpiqet të analizojë rezultatet dhe mbështetjen që partitë morën nga komuniteti shqiptar, në mënyrë që të përcaktojnë nivelin dhe trendin e mbështetjes për partitë politike shqiptare krahasuar me vitin 1998. Gjithashtu, u analizua përqindja e pjesëmarrjes së tyre në legjislacion dhe ndikimi i rritjes së numrit të partive në rezultatet zgjedhore. Fokus i veçantë u vu në komunat në të cilat ata morën mbështetjen më të madhe nga komuniteti shqiptar ndër vite. Për më tepër, u shqyrtuan rrethanat që ndikuan në ndryshimin e rezultateve.

Pjesa e dytë e hulumtimit përqendrohet në aktivitetet e deputetëve të partive politike shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi. Kjo pjesë e hulumtimit përpiqet të përcaktojë veprimtarinë politike të deputetëve të partive politike shqiptare në Parlamentin e Malit të Zi. Fokusi është në ligjet dhe amandamentet e propozuara nga viti 1998 deri në vitin 2016. Një krahasim i aspekteve të ndryshme të amandamenteve të propozuara siguroi statistikë që ofron bazë për të kuptuar bashkëpunimin e vazhdueshëm me koalicionin qeverisës. Për më tepër, u krye një analizë cilësore e amandamenteve të propozuara.

Pjesa e tretë e hulumtimit bazohet në sondazhin e opinionit publik të komunitetit shqiptar në Mal të Zi, i cili u krye në komuna të banuara nga pakica shqiptare (ku janë mbi katër përqind të popullsisë lokale) me qëllim të përcaktimit dhe matjes së shkallës së kënaqësisë së pakicës shqiptare me veprimtarinë politike të partive shqiptare. Duke ditur që komuniteti i pakicës shqiptare ka tendencë të votojë mbi baza etnike, perceptimi i tyre lidhur me paraqitjen politike të deputetëve të partive politike shqiptare dhe kënaqësia e tyre me bashkëpunimin e partive me PDS-në hap mundësinë e nxjerrjes së konkluzioneve në lidhje me përshtatshmërinë e këtij bashkëpunimi afatgjatë. Për më tepër, përfundimet e arritura gjatë hulumtimit plotësohen më tej nga perceptimi i aktorëve që ishin të përfshirë drejtpërdrejt në legjislacion gjatë periudhës që është në fokus të hulumtimit.

Faktet e shqyrtuara dhe informacioni i mbledhur brenda hulumtimit janë krijuar për të dhënë një përgjigje për shkallën e aktivitetit politik dhe efikasitetit të deputetëve të partive politike shqiptare me fokus bashkëpunimi me PDS-në ne periudhën 1998-2016.

Libri tani është në dispozicion ne gjuhën angleze, shqipe dhe malazeze. Përkthimin dhe botimin e librit në gjuhen shqipe dhe malazeze e ka përkrahur Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave në Mal të Zi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Gjeka Nënave të Srebrenicës: JU JENI EDHE NËNAT TONA
Gjeka Nënave të Srebrenicës: JU JENI EDHE NËNAT TONA

Ministri për drejtat e njeriut dhe pakicave në Qeverinë e Malit të Zi Fatmir Gjeka dhe perfaqësuesi i Aleancës Qytetare Milan Radoviq dhuruan sot një shami për Nënat e Srebrenicës. “Thonë se Zoti i do

Ulqin: PREZANTOHET PLANI LOKAL PËR PUNËSUESHMËRINË E TË RINJËVE TË KOMUNËS SË ULQINIT
Ulqin: PREZANTOHET PLANI LOKAL PËR PUNËSUESHMËRINË E TË RINJËVE TË KOMUNËS SË ULQINIT

  Sot, para zyrtarëve të Vetëqeverisjes Lokale, institucioneve publike dhe aktorëve të tjerë vendorë, prezantuam dokumentin PLANI LOKAL PËR PUNËSUESHMËRINË E TË RINJVE. Ky plan paraqet një vlerë të

Të premten: TRIBUNË ISLAME DHE PROMOVIM I LIBRIT
Të premten: TRIBUNË ISLAME DHE PROMOVIM I LIBRIT

Mexhlisi i Bashkësisë Islame Ulqin në bashkëpunim me organizatën Horizonti – Qendra për mirëkuptin ndërkulturorë Ju fton të merrni pjesë në Tribunë Islame dhe promovim të librit „Dilemat bashkëkohore

Gjekë Gjonaj: Husein Bato Dukaj, la pas një vepër që kapërcen shumë jetë
Gjekë Gjonaj: Husein Bato Dukaj, la pas një vepër që kapërcen shumë jetë

U bënë shtatë vjet  nga vdekja e parakohshme,   në moshën 56 vjeçare,  të Husein Bato Dukaj, regjisorit të parë të shkolluar  në Mal të Zi, me të cilin kam punuar disa vite  në TVMZ.  Dhe këtë përvjetor

Jashtëzakonisht ngrohtë edhe në ditët në vijim: DJE NE ULQIN REKORD – 37.7 GRADË
Jashtëzakonisht ngrohtë edhe në ditët në vijim: DJE NE ULQIN REKORD – 37.7 GRADË

Për shkak të valës tropikale dhe temperaturave jashtëzakonisht të larta, alarmi meteorologjik portokalli është në fuqi dhe në ditët në vijim do të jetë shumë nxehtë, ndërsa gjatë fundjavës temperatura